قصه فیروز دیلمی در یمن بهنگام برگشتن یمنیان از اسلام (10 تا 11 هجری/ 631 تا 632 میلادی)

فیروز دیلمی، که جزو فرزندان ایرانیانی که در زمان خسرو انوشیروان برای کمک به حمیریان یمنی به جنگ فاتحان حبشی یمن رفتند و بعد از پیروزی همانجا زندگی کردند، پس از فتح یمن بتوسط مسلمانان در 10 هجری، مانند عده‌ای دیگر از جمله برادر و عموزادگان (خاندان باذام) مسلمان شد، گویدنخستین ارتداد از مسلمانی که در یمن رخ داد به دوران زندگی پیمبر خدا بود و به دست مدعی پیغمبری، «ذوالخمار عبهاه بن کعب» رُخ داد که او را «اسود عنسی» میگفتند که پس از حجه الوداع، در 10 هجری، با همه قوم مذحج یمن خروج کرد.

عروه بن زبیر گوید: وقتی باذام مسلمان شد و یمنی ها به اسلام گرویدند پیمبر باذام را عامل همه یمن کرد و تا زنده بود چنین بود تا بمُردعبید بن صخر انصاری سلمی به سال دهم هجرت پس از حجه التمام با عاملان یمن رفته بود، گویدچون باذام بمُرد پیمبر قلمرو وی را میان پسرش، شهر بن باذام و عامر بن شهر همدانی و عبدالله بن قیس و ابوموسی اشعری و خالد بن سعید بن عاص و طاهر بن آبی هاله و یعلی بن اُمیه و عمرو بن حزم تقسیم کرد و دیار حضرموت و سکاسک و سکون یمن را به زیاد بن لبید بیاضی و عکاشه بن ثور بن اصغر غوثی داد و معاذ بن جبل را معلم قرآن یمن و حضرموت کرد.

عباده بن قرص لیثی گویدپیمبر پس از حجه الاسلام در مدینه امارت یمن را تقسیم کردامارت حضرموت را میان سه کس، از جمله عمرو بن حزم را بر نجران گماشت و خالد بن سعید بن عاص را بر ناحیه مابین نجران و زمع و زبید گماشت، عامر بن شهر همدانی را عامل قوم همدان کرد، شهر بن باذام، پسر باذام را بر صنعا گماشت، طاهر بن آبی هاله را عامل عک و اشعریان کرد، و ابوموسی اشعری را بر مارب گماشت، و یعلی بن اُمیه عامل جند شد و معاذ بن جبل معلم قرآن قوم بود که در یمن و حضرموت به قلمرو عاملان میرفتسکاسک و سکون حضرموت با عکاشه بن ثور شد و عبدالله یا مهاجر بن آبی اُمیه را عامل طایفه بنی معاویه بن کنده کرد که بیمار شد و نرفت تا ابوبکر او را فرستادزیاد بن لبید بیاضی عامل حضرموت بود و کار مهاجر بن آبی اُمیه را نیز انجام میداد.

کشته شدن شهر بن باذام توسط «ذوالخمار عبهاه بن کعب» معروف به «اسود عنسی» در صنعا (10 هجری)

هنگامی که پیمبر درگذشت اینان عاملان یمن بودند بجُز کسانی از آن‌ها که در جنگ با «ذوالخمار عبهاه بن کعب»، معروف به «اسود عنسی»، کشته شده بودند یا بمرگ طبیعی بمُردند از جمله باذام (ایرانی الاصلمُرده بود و پیمبر قلمرو او را میان پسرش «شهر بن باذام» و کسان دیگر تقسیم کرد و اسود عنسی سوی شهر بن باذام در صنعا بتاخت و با او بجنگید و شهر بن باذام را بکشتابن عباس گویدنخستین بار عامر بن شهر همدانی در ناحیه خود (قوم همدانبر ضد اسود عنسی کذاب برخاست و مخالفان را بر ضد او فراهم آورد و فیروز دیلمی و داذویه (ایرانی الاصل)، هر یک در قلمرو خویش چنین کردندآنگاه کسان دیگر که نامه پیمبر به آن‌ها رسیده بود پیاپی کوشش آغاز کردند.

«اسود عنسی چون حریق پیش می‌رفت»

عبید بن صخر گویددر آن اثنا که در جند بودیم و کسان را به مخالفت اسود عنسی واداشته بودیم و مکتوبها به یاران و پیمبر نوشته بودیم، نامه‌ای از اسود عنسی بدستمان رسید که: «ای جماعت مخالفان آنچه را که از سرزمین ما گرفته‌اید و فراهم آورده‌اید پس بدهید که حقّ ماست.» به فرستاده گفتیم: «از کجا آمده ای؟» گفت: «از غار خبان» آنگاه اسود عنسی سوی نجران رفت و ده روز بعد آنجا را گرفت و جماعت مذحج به مقابله وی رفتند (و مدتی بعد مردم قوم مذحج پیرو او شدندو در آن اثنا که نیروهای خود را فراهم میکردیم یکی آمد وگفت: «اینک اسود عنسی در شعوب است و شهر بن باذام سوی او رفته است.» و این به روز بیستم ظهور او بود و ما در این انتظار بودیم که او چه وقت شکست خواهد خورد که خبر آمد اسود عنسی شهر بن باذام را کشت و ابناء را هزیمت کرد و بر صنعا دست یافت و این به روز بیست وپنجم ظهور وی بودپس معاذ بن جبل، معلم قرآن یمن و حضرموت، از آنجا فراری شد و در مارب پیش ابوموسی اشعری رفت که هر دو سوی حضرموت رفتند و معاذ بن جبل در سکون و ابوموسی اشعری در سکاسک مجاور «مفور» جای گرفت که صحرا میان آن‌ها و مارب فاصله بودو دیگر امرای یمن پیش طاهر بن آبی هاله در سرزمین عک در کوهستان صنعا رفتند مگر عمرو بن حزم و خالد بن سعید بن عاص که سوی مدینه فرار کردند و اسود عنسی بر همه منطقه مابین صهید، صحرای حضرموت تا طایف و بحرین و حدود عدن تسلط یافت و مردم یمن و عک در تهامه با وی مقابله کردند اما اسود عنسی چون حریق پیش می‌رفت و آنروز که با شهر بن باذام مقابل شد بجز جماعت پیادگان هفتصد سوار همراه داشت.

«اسود عنسی مُلکش استقرار یافت»

عبید بن صخر در ادامه روایتش گویدقیس بن یغوث بن مکشوح از قبیله مراد و معاویه بن قیس جنبی و یزید بن محرم و یزید بن حصین و یزید بن افکل ازدی سران سپاه اسود عنسی بودند و مُلکش استقرار یافت و کارش بالا گرفت و سواحل مطیع اسود عنسی شد و «عثر» و «شرجه» و «حرده»و «غلافقه» و «عدن» و «جند» و سپس «صنعا» و «احسیه» و «علیب» را به تصرف آورد و مسلمانان با وی تقیّه کردند و از دین برگشتگان کفر و ارتداد آشکار کردند، جانشین وی بر قوم مذحج عمرو بن معدیکرب بود و کار خویش را به چند کس واگذاشته بود، کار سپاه وی با قیس بن عبد یغوث بن مکشوح بود و کار ابناء به فیروز دیلمی و داذویه واگذاشته بود و چون قلمرو وی وسعت گرفت در قیس بن عبد یغوث بن مکشوح و فیروز دیلمی و داذویه به حقارت می نگریست و زن شهر بن باذام را که دخترعموی فیروز دیلمی بود به زنی گرفتو ما در حضرموت بودیم و بیم داشتیم که اسود عنسی سوی ما آید یا سپاهی فرستد یا در حضرموت یکی به پا خیزد و چون اسود عنسی دعوی پیمبری کند.

و چنان بود که معاذ بن جبل، معلم قرآن، از قوم بنی بکره که طایفه ای از قوم سکون بودند زن گرفته بود و زنش رمله نام داشت و مردم بنی زنکبیل خالگان وی بودند و به سبب خویشاوندی به معاذ بن جبل متمایل شدند و در همین وقت نامه‌های پیمبر آمد که فرمان میداد مردان را برای غافلگیری کردن یا مقابله با اسود عنسی برانگیزیم و معاذ بن جبل چنین کرد و ما نیرو گرفتیم و به پیروزی خود مطمئن شدیم.

«بکوشید تا اسود عنسی را به غافلگیری و یا به جنگ بکُشید»

جشیش بن دیلمی گویدوبر بن یحنس با نامه پیمبر آمد که ضمن آن به ما دستور میداد «برای دفاع از دین خود قیام کنیم و بکوشیم تا وی را به غافلگیری و یا به جنگ بکشیم و از جانبش این خبر را به همه کسانی که مسلمان و مردانگی دارند ابلاغ کنیم.» و ما چنین کردیم و کار آغاز شد و معلوم شد که اسود عنسی با فرمانده سپاهش قیس بن عبد یغوث بن مکشوح (قیس بن مکشوحدل بد کرده است و قیس بن عبد یغوث بن مکشوح بر جان خویش بیمناک است و او را به همکاری خواندیم و فرمان پیغمبر را به او خبر دادیم، گویی او را از آسمان جسته بودیم که سخت غمین و ترسان بود و همکاری ما را پذیرفت.

«شیطان همکاری قیس بن مکشوح با دشمنانش را به اسود عنسی خبر داد»

گویدشیطان به اسود عنسی خبر داده بود که قیس بن مکشوح با دشمنانش همکاری می‌کند و اسود عنسی، قیس بن مکشوح را خواست و گفت: «ای قیسببین این چه می گوید؟» منظورش شیطانی بود که او را فرشته خویش میدانستقیس بن مکشوح گفت: «چه میگوید؟» اسود عنسی گفت: «میگوید قیس بن مکشوح را گرامی داشتی و به همه کار تو دست یافت و به عزت مانند تو شد و اینک به دشمن تو متمایل شده و می‌خواهد مُلک تو را بگیرد و دل با خیانت دارد، به من میگوید ای اسود ای اسود قیس را بگیر و از میان بردار وگرنه ترا از میان برمیدارد.» قیس بن عبد یغوث بن مکشوح قسم خورد و گفت: «به ذی الخمار سوگند که دروغ میگوید، تو پیش من بزرگ‌تر از آنی که درباره تو اندیشه بد داشته باشم.» اسود عنسی گفت: «آیا تکذیب فرشته می کنی؟ فرشته راست میگوید اما اکنون بدانستم که از آنچه فرشته درباره تو گفته پشیمان شده ای

جشیش بن دیلمی در ادامه گویدو چون قیس بن مکشوح از پیش اسود عنسی درآمد به نزد ما شد و گفت: «ای جشیش و ای فیروز و ای داذویه، اسود عنسی چنان گفت و من چنین گفتم، اکنون رأی شما چیست و چه باید کرد؟» گفتیم: «باید مراقب بود.» در همین اثنا اسود عنسی ما را پیش خواند و گفت: «مگر شما را بر قومتان برتری ندادم، این خبرها چیست که از شما به من میرسد؟» گفتیم: «این بار از ما درگذر» اسود عنسی گفت: «درمی گذرم بشرط آنکه تکرار نکنید» و ما به زحمت نجات یافتیم ولی در کار خویش و کار قیس بن عبد یغوث بن مکشوح بیمناک بودیم و خطر را نزدیک میدیدیم که خبر آمد که عامر بن شهر (پسر شهر بن باذامو ذی زود و ذی مران و ذوالکلاع و ذی ظلیم مخالف اسود عنسی شده‌اند و با ما نامه نوشتند و کمک به ما عرضه داشتند، ما نیز نامه نوشتیم و گفتیم دست به کاری نزنید تا کار را محکم کنیم، و این نتیجه نامه‌های پیمبر بود که به مردم نجران، از عرب و غیرعرب نوشته بود.

«همکاری آزاد، زن اسود عنسی برای کشتن شوهرش»

گویدو چون اسود عنسی خبر یافت و احساس خطر کرد، ما نمی‌دانستیم چه باید کرد و من (جشیش بن دیلمی، پسرعموی آزاد یا آزاده، زن اسود عنسی که قبلاً زن شهر بن باذام بودپیش دخترعمویم «آزاد» رفتم که زن اسود عنسی بود و گفتم: «ای عموزاده، خبر داری که قوم تو از این مرد چه بلیه ها داشت، شوهرت را کشت و کسان دیگر را کشت و باقی‌مانده را خوار کرد و زنان را رسوا کرد، آیا در توطئه بر ضد وی همکاری می کنی؟» آزاد گفت: «برای چه کار؟» گفتم: «برای برون راندنش» آزاد گفت: «یا کشتنش» گفتم: «و یا کشتنش» آزاد گفت: «بخدا از هیچ‌کس چون او نفرت ندارم، به گفته خدا پای بند نیست و از حرام وی باز نمی ماند، وقتی مُصمم شدید به من بگویید تا راه‌ کار را به شما بگویم

جشیش بن دیلمی در ادامه گویدو من برون شدم و فیروز دیلمی و داذویه منتظرم بودند، قیس بن مکشوح نیز بیآمد و آهنگ درافتادن با اسود عنسی داشتیم و پیش از آنکه قیس بن مکشوح با ما بنشیند یکی به او گفت: «شاه ترا می خواهد» و قیس بن مکشوح با ده تن از مردم مذحج و همدان برفت که به سبب حضورشان اسود عنسی نتوانست قیس بن مکشوح را بکشد، اسود عنسی به او گفته بود: «از دست من به این مردان پناه برده ای؟ مگر من خبر درست با تو نگفتم، که فرشته به من میگوید «اگر دست قیس بن مکشوح را نبری، او سر ترا می برد؟» قیس بن مکشوح پنداشته بود که اسود عنسی او را می کشد و گفته بود: «روا نیست ترا بکشم که پیمبر خدایی، هر چه می‌خواهی درباره من فرمان بده که از این خوف و هراس آسوده شوم، اگر مرا بکشی یکباره می‌میرم و بهتر از مرگ تدریجی است

اسود عنسی رقت آورد و قیس بن مکشوح را مرخص کرد که پیش ما آمد و قصه را نقل کرد و گفت: «کار خویش را انجام بدهید» و با جماعت خویش همراه شد که سوی اسود عنسی شدیم و بر در وی یک‌صد گاو و شُتر بود و اسود عنسی به پا خاست و خطی کشید و آن سوی خط بایستاد و شتران و گاوان همچنان در بند بود و هیچیک از خط نگذشت و به کشتن آن‌ها پرداخت و ضربت زد و رها کرد که چندان بدود تا جان دهد و چیزی فجیع تر و روزی هراس انگیزتر از آن ندیده بودم.

«اسود عنسی در پی کشتن فیروز دیلمی»

آنگاه اسود عنسی به فیروز دیلمی گفت: «ای فیروز، آیا آنچه درباره تو می‌شنوم درست است؟» و زوبین را حرکت داد و گفت: «می خواستم ترا نیز بکشم و به این حیوانات ملحق کنم.» فیروز گفت: «ما را به خویشاوندی برگزیدی (آزاد، زن شهر بن باذام، که کنون زن اسود عنسی شده بود، دخترعموی فیروز دیلمی نیز بودو بر دیگر ابنای یمن برتری دادی، اگر پیمبر نبودی انتساب ترا از دست نمی دادیم چه رسد به اینکه سامان کار دنیا و آخرت ما به تو است، آنچه را درباره ما می‌شنوی باور مکن و ما چنانیم که می خواهی.» اسود عنسی گفت: «اینها (گوشت گاو و شترانرا تقسیم کن، تو مردم اینجا را بهتر می شناسی

فیروز دیلمی گویدمردم صنعا دور من فراهم آمدندبه یک دسته گوشت شُتر دادم و به خاندانها گوشت گاو و بزرگان را نیز دادم که هر گروه سهم خود را گرفتندجشیش بن دیلمی گویدو پیش از آنکه اسود عنسی بداخل خانه رود فیروز بدو پیوست و یکی پیش اسود عنسی ایستاده بود و سعایت فیروز میکرد و اسود عنسی می شنید و فیروز شنید که اسود عنسی میگفت: «فردا او و کسانش را می کشم، صبحگاه پیش من آی» آنگاه متوجه شد که فیروز آنجاست و گفت» «چه کردی؟» فیروز آنچه را شده بود بدو خبر داداسود عنسی گفت: «خوب کردی» و به درون خانه رفت.

«چگونگی کُشتن اسود عنسی توسط فیروز دیلمی» (اوایل 11 هجری)

جشیش بن دیلمی در ادامه گویدفیروز پیش ما آمد و ماجرا را بگفت و کس پیش قیس بن مکشوح فرستادیم که بیآمد و همسخن شدیم که من پیش دخترعمویم آزاد زن اسود عنسی روم و تصمیم جمع را با وی بگویم تا بگوید چه کنیممن پیش آزاد رفتم و چون قصه را با او بگفتم، آزاد گفت: «اسود عنسی را به دقت حراست می‌کنند و در همه قصر جز این خانه من جایی نیست که نگهبانان احاطه نکرده باشند و پشت این خانه به فلان جا و فلان راه میرسدهنگام شب نقب بزنید که از نگهبانان می گذرید و مانعی در راه کشتن اسود نیستاینجا نیز چراغ و سلاح می یابید

گویداز خانه آزاد بیرون شدم که اسود عنسی به من برخورد و به سرم کوفت تا بیفتادم که اسود مردی تنومند بود و آزاد بانگ زد و گفت: «پسرعموی من آمده مرا ببیند و تو او را میزنی؟» و بانگ آزاد، اسود عنسی را از من منصرف کرد وگرنه مرا کشته بوداسود به زنس آزاد گفت: «بی پدر!خاموش باش، او را به تو بخشیدم.» پس آزاد درون خانه رفت و من سوی کسان خود آمدم و گفتم: «باید فرار کرد.» و ماجرا را نقل کردم و به حیرت بودیم که فرستاده آزاد بیآمد و گفت: «آزاد گفته کهکاری را که گفتم انجام بده، من چندان در گوش اسود خواندم که مطمئن شد.» و فرستاده برفت و من به فیروز گفتم: «تو برو و قضیه را قطعی کُن.» من با وضعی که رُخ داده بود و اسود عنسی منعم کرده بود نمی‌توانستم سوی دخترعمویم بروم و فیروز دیلمی پذیرفت و او برفت که زبر و زیرک تر از من بود.

فیروز پیش آزاد رفت و او وضع نقب زدن را با فیروز در میان نهاد پس فیروز بدو گفت: «چگونه می‌توانیم به خانه‌ای که پُر از اثاث است نقب بزنیم، باید اثاث خانه را برداریم.» پس برفتند و اثاث خانه را برداشتند و در را بستند که ناگهان اسود عنسی به خانه آمد و فیروز را بدید و آزاد از خویشاوندی و همشیری بودن خود با فیروز سخن کرد و گفت که با فیروز محرم است، و اسود بانگ زد و فیروز را از خانه بیرون کرد و او پیش ما بیآمد و خبر را با ما بگفت.

گویدهنگام شب به کار پرداختیم و با یاران خویش همآهنگ شدیم و همدانیان و حمیریان را با شتاب خبر کردیم و به خانه آزاد نقب زدیم و وارد شدیم، چراغی زیر کاسه ای بود، فیروز را پیش انداختیم که از همه دلیرتر و نیرومندتر بود و گفتیم: «بنگر چه می بینی» فیروز نگاهی به بیرون کرد و از نقب درآمد و ما نیز همراه وی بودیم و میان او و نگهبانان فاصله بود تا به خانه ای رسیدیم و چون فیروز به در خانه نزدیک شد صدای خُرخُر بلندی را شنید و آزاد آنجا نشسته بود و اسود نزدیک در آمد و شیطان او را بنشانید و به زبان او سخن کرد و همچنانکه نشسته بود خُرخُر می‌کرد و می گفت: «ای فیروز، مرا با تو چه کار؟» فیروز ترسید که اگر بازگردد هلاک شود و آزاد نیز به هلاکت رسد و با اسود عنسی که چون شیری تنومند بود درآویخت و سرش را بکوفت و گردنش را بشکست و با زانوی خویش پشتش را بکوفت و خونش بریخت و برخاست که برون شود اما آزاد جامه اش را بگرفت که پنداشت اسود را نکشته است و گفت: «کجا میروی؟» فیروز گفت: «می روم تا قتل او را به یارانم خبر دهم

آنگاه فیروز پیش ما آمد که با وی برفتیم و خواستیم سر اسود عنسی را ببریم اما شیطان او را به حرکت درآورد و بجنبیدگفتم: «روی سینه‌اش بنشینید» و دو تن روی سینه‌اش نشستند و آزاد مویش را بگرفت و صدایی برخاست و پارچه ای به دهانش بست و کارد به حلقش کشید که چون گاو خرخر کرد و نگهبانان سوی در آمدند و گفتند: «چه خبر است؟» آزاد، زن اسود عنسی گفت: «وحی به پیغمبر می رسد» و اسود بی حرکت شدگویدبعد از کشتن اسود عنسی شب به گفتگو بودیم که چگونه یاران خود را خبر کنیم که جُز من و فیروز و داذویه و قیس بن مکشوح کس نبود و چنان دیدیم که شعاری را که میان ما و یارانمان بود به بانگ بلند بگوییم، و پس از آن اذان گفته شود.

و چون صبح برآمد داذویه بانگ زد و شعار بگفت و مسلمانان و کافران بدویدند و نگهبانان فراهم آمدند و من بانگ شهادت اسلام بر زبان آوردم و گفتم که اسود عنسی کذاب بود، و سر وی را سوی قوم انداختم آنگاه نماز به پا شد و کسان بیآمدند و بانگ زدیم که ای مردم صنعا هرکه یکی از یاران اسود عنسی را بیآبد بگیرد و هرکه کسی از آن‌ها را در خانه دارد بگیرد و در راهها بانگ زدیم که هر کس از آن‌ها را توانستید بگیرید.

اسودیان از کودکان ما بسیار بگرفتند و اموال غارت کردند و هزیمت کردند و هفتاد سوار و پیاده از آن‌ها به دست ما افتاد و هفتصد زن و کودک از ما به دست آن‌ها افتاده بودپس نامه نوشتند و ما کس فرستادیم که کسان ما را بدهند و کسانشان را بگیرند و چنین کردند و برفتند و به چیزی از ما دست نیافتند و میان صنعا و جند سرگردان شدند، صنعا نجات یافت و خدا اسلام و مسلمانان را عزت داد و ما در کار امارت یمن به رقابت افتادیم و یاران پیمبر به قلمرو عمل خویش رفتند و همسخن شدیم که معاذ بن جبل پیشوای نماز باشد و خبر را برای پیمبر نوشتیم و این در ایام زندگی وی بود.

پیمبر گفت «مردی مبارک از خاندانی مبارک اسود عنسی را بکشت»

گویدهمان شب پیمبر خبر یافته بود و همینکه فرستادگان ما به مقصد رسیدند معلوم شد که او صلی الله علیه وسلم صبحگاه آنشب درگذشته بود و ابوبکر رحمه الله نامه‌ها را جواب دادعبدالله بن عمر گویدهمانشب که اسود عنسی کشته شده بود پیمبر به وحی خبر یافت و به ما بشارت داد و گفت: «دیشب عنسی کشته شد و مردی مبارک از خاندانی مبارک او را بکشت.» گفتیم: «او که بود؟» پیمبر گفت: «فیروز، موفق باد فیروز». فیروز گویداسود عنسی را بکشتیم و کارها چنان شد که از پیش بود، اما معاذ بن جبل فقط برای سه روز پیشوای نماز بود که خبر وفات پیمبر رسید و کارها در هم شد و ندانستیم چه باید کرد و سواران اسودی میان صنعا و نجران بودند و سرزمین یمن آشفته شد.

«کشته شدن اسود عنسی بگفته فیروز دیلمی»

عبدالله پسر فیروز دیلمی به نقل از پدرش، در مورد کشته شدن اسود عنسی، روایتی دارد همچون روایت جشیش پسر دیلمی (به احتمال زیاد برادر فیروز و عموی عبدالله و ضُحاک)، اما با اندکی تفاوتاو از پدرش فیروز روایت میکندپیمبر یکی را با نامه سوی ما فرستاد که وبر بن یحنس ازدی نام داشت که پیش داذویه فارسی (پارسیمنزل گرفت، اسود عنسی کاهنی بود که شیطانی و همزادی داشت، اسود سر بر زمین می نهاد و بعد سر برمیداشت و می‌گفت که او، یعنی شیطانش، میگوید که ابن مکشوح (قیس بن مکشوحیاغی است سر او را ببرپس از آن سر به زمین می نهاد و میگفت او میگویدپسر دیلمی یاغی است دست و پای راست او را ببرو اسود عنسی خروج کرد و مُلک یمن بگرفت و شاه آنجا (شهر بن باذامرا بکشت و زنش (آزادرا بگرفت و شاه یمن شد، باذام از آن پیش مُرده بود و پسرش جانشین او شده بود که اسود عنسی او (شهر پسر باذامرا بکشت و من(فیروز دیلمیو داذویه و قیس بن مکشوح مُرادی پیش وبر بن یحنس فرستاده پیمبر فراهم شدیم و درباره کشتن اسود عنسی رأی زدیم.

آنگاه کس پیش زن شاه (آزاد زنِ اسود عنسیفرستادیم که میخواهیم اسود را بکشیم چه باید کرد؟ و زن شاه کس فرستاد که پیش من آیپیش زن شاه رفتم و او کنیز را بر در نهاد که اگر اسود آمد ما را خبردار کند، و من و او به درون رفتیم و این خانه آخرین بود و نقبی زدیم و پرده افکندیم و من گفتم: «امشب او را می کشیم.» زن گفت: «بیآیید.» ناگهان اسود به خانه درآمد و غیرت آورد و در گردن من آویخت و کوفتن گرفتاو را به کنار زدم و بیرون شدم و پیش یاران خویش آمدم و قصه را بگفتم و یقین داشتم که کارمان زار استدر این وقت فرستاده زن بیآمد که از آنچه دیدید نومید مشوید که وقتی تو رفتی من به اسود گفتم: «مگر نمی‌گویید که شما مردمی آزاده و والا نسبید؟» اسود گفت: «چرا» گفتم: «برادرم پیش من آمده بود که درود گوید و حرمت کند و تو بر او جستی و گردنش بکوفتی و بیرونش کردی، جوانمردی تو این بود؟» و چندان ملامتش کردم که خجل شد و گفت: «این برادرت بود؟» گفتم: «آری» اسود گفت: «نمی دانستم» زن گفته بود امشب برای کشتن وی بیآیید.

عبدالله بن فیروز دیلمی در ادامه و به نقل از پدرش گویدپس ما آرام شدیم و نیرو گرفتیم و شبانگاه من و داذویه و قیس بن مکشوح برفتیم و از راه نقب به خانه آخرین درآمدیم، و من (فیروزبه قیس بن مکشوح گفتم: «تو چابکسوار عربی، برو و این مرد را بکش.» قیس بن مکشوح گفت: «من به هنگام پیکار به لرزه می‌افتم و بیم دارم ضربتی به او بزنم که کاری نسازد، تو برو که از همه جوانتر و نیرومندتری» گویدو من (فیروز دیلمیشمشیر خویش را پیش آن‌ها نهادم و وارد شدم که ببینم سر اسود عنسی کجاست، چراغ می سوخت و او در میان بسترها خفته بود و ندانستم سرش کجا است و پایش کجاست؟ زنش کنارش نشسته بود و انار به او می خورانید تا بخفت و من به او اشاره کردم که سرش کجا است و او به جای سرش اشاره کرد، و من برفتم و بالای سرش ایستادم و نمیدانم صورتش را دیدم یا نه، که ناگهان چشم گشود و مرا دید و با خود گفتم اگر برای برداشتن شمشیر بروم بیم هست که کار از دست برود و کسانی را برای حفظ خود بخواند.

و چنان بود که شیطانِ اسود، حضور مرا به او گفته بود و او را بیدار کرده بود، اسود گیج بود و شیطان به زبان وی با من سخن کرد و به من می نگریست و خرخر میکرد، با دو دست به سر او زدم و سرش را به یک‌دست و ریشش را به دست دیگر گرفتم و گردنش را پیچیدم و کوفتم و خواستم پیش یارانم برگردم اما زن در من آویخت که خواهرتان را و خیرخواهتان را رها می کنی؟ گفتم: «بخدا او را کشتم و از شرش آسوده شدیم.» آنگاه پیش دو رفیقم رفتم و ماجرا را به آن‌ها خبر دادمگفتند: «برگرد و سرش را جدا کن و بیآر» و من بازگشتم، اسود عنسی صدایی نامفهوم داشت، دهانش را ببستم و سرش را ببریدم و پیش دو رفیقم بردم و با هم برون شدیم و به منزل خویش رفتیم که وبر بن یحنس ازدی آنجا بود و با هم بر قلعه‌ای بلند رفتیم و وبر بن یحنس بانگ نماز دادآنگاه بانگ زدیم که خدا عزوجل اسود کذاب را کشت و مردم فراهم آمدند و سر را بینداختیم.

و چون یاران اسود عنسی این بدیدند بر اسبان خویش نشستند و هر کدامشان نوسالی از فرزندان ما را از خانه ای که آنجا بودند بگرفتند و در تاریکی صبحدم دیدمشان که نوسالان را به ردیف خود سوار کرده بودند و به برادرم (جشیش بن دیلمیکه میان مردم بود بانگ زدم که هر کدامشان را که می‌توانید بگیرید، مگر نمی‌بینید با فرزندان ما چه می کنند؟ پس کسان ما در آن‌ها آویختند و هفتاد کس از ایشان بگرفتیم و سی نوسال از ما ببردند و چون بیرون شهر رسیدند متوجه شدند که هفتاد کس از آن‌ها نیست و بیآمدند و آن‌ها فرزندان ما را رها کردند و ما یاران آن‌ها را رها کردیم.

گویدپیمبر خدای به یاران خویش گفته بود: «الله اسود کذاب عنسی را بکشتاو را به دست یکی از برادران مسلمان شما که اسلام آورده‌اند و تصدیق پیمبر الله کرده‌اند از میان برداشت.» پس از قتل اسود ما چنان شدیم که پیش از آمدن اسود بودیم و سران قوم آسوده شدند و کسان به مسلمانی باز آمدندعبید بن صخر گویدآغاز کار اسود عنسی تا ختم غایله وی سه ماه بودضُحاک پسر دیگر فیروز دیلمی و برادر عبدالله گویداز آن هنگام که اسود عنسی در «غار خبان» خروج کرد تا وقتی کشته شد چهار ماه بود و پیش از آن کار وی مکتوم (نامعلومبود. (تاریخ طبری، از محمدبن جریر طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج4، ص 1354 تا 1367)

دومین برگشت از مسلمانی مردم یمن در دوران ابوبکر (11 هجری)

ابوجعفر گویداز جمله آن‌ها که بار دوم در یمن از دین اسلام بگشتند «قیس بن عبد یغوث بن مکشوح» بود و قصه ارتداد دوم مردم یمن چنانکه در روایت شعیب آمده، چنان بود که وقتی خبر درگذشت پیمبر به یمن رسید قیس بن مکشوح از دین برگشت و برای کشتن والیان یمن از طرف پیمبر اسلام، فیروز دیلمی و داذویه و جشیش بن دیلمی بکوشیدو ابوبکر به عمیر بن افلح ذومران و سعدبن عاقب ذوزود و سمیفع بن ناکور ذوالکلاع و حوشب ذوظلیم و شهر ذویناف (همه از مردم یمننامه نوشت و دستورشان داد در کار خویش پایمردی کنند و به کار الله و مردم قیام کنند و وعده فرستادن سپاه را داد و اینکه ابنا را در مقابل دشمنان کمک کنید و محافظ آن‌ها باشید و به سخن فیروز دیلمی گوش فرا دهید و با او بکوشید که من او را سالاری داده ام.

«قیس بن مکشوح از اسلام برگشته در پی کشتن ابناء» (11 هجری)

عروه بن غزیه دثینی گویدوقتی ابوبکر به خلافت رسید فیروز دیلمی را سالار کرد و پیش از آن فیروز و داذویه (ایرانی الاصلو جشیش (بن دیلمی و احتمالاً برادر فیروز دیلمیو قیس بن مکشوح همدل و همدست بودندگویدو چون قیس بن مکشوح از قضیه نامه ابوبکر خبر یافت کس پیش«سمیفع بن ناکور ذوالکلاع» و یاران وی فرستاد و گفت: «ابناء در دیار شما بیگانه‌اند و مزاحمان شمایند و اگر بگذاریدشان همچنان میان شما بمانند، رأی من این است که سرانشان را بکشم و از این دیار بیرونشان کنم.» اما ذوالکلاع و یاران وی از این کار بیزاری کردند و با او همدستی نکردند و ابناء را نیز یاری ندادند و بیطرف ماندند و گفتند: «ما را به این چیزها کاری نیست، تو یار آن‌ها بوده‌ای و آن‌ها یار تو اند

قیس بن مکشوح همچنان در صدد بود که سران ابناء را بکشد و بقیه را از یمن براند و با آن دسته سرگردان از مردم لحج که در یمن به هر سو میرفتند و با هر که سر خلاف آنها داشت جنگ میکردند محرمانه نامه نوشت و خواست که شتابان سوی وی روند و همدست شوند و ابناء را از دیار یمن بیرون کنندلحجیان جواب موافق دادند و نوشتند که با شتاب میآیند و ناگهان مردم صنعا از نزدیک شدن آنها خبر یافتند و قیس بن مکشوح پیش فیروز دیلمی رفت و چنین وانمود کرد که از این خبر بیمناک است و داذویه بیامد و با آنها مشورت کرد تا واقع را بپوشاند و از او بدگمان نشوند و آنها زیر و روی قضیه را بدیدند و از قیس بن مکشوح اطمینان یافتندپس از آن قیس بن مکشوح آنها را برای روز بعد به غذا خواند و وقت را چنان کرد که نخست داذویه و پس از او فیروز و پس از هر دو جشیش برسددر روز معین داذویه برفت و به خانه قیس بن مکشوح رسید و قیس بن مکشوح او را بکشت و فیروز در راه بود و چون نزدیک خانه قیس بن مکشوح رسید دو زن را دید که از دو بام با هم سخن میکردند و میگفتند«این نیز مانند داذویه کشته میشود» و فیروز بازگشت و چون قیس بن مکشوح و یاران وی از بازگشت فیروز خبر یافتند به دنبال وی دویدند و فیروز نیز بدوید و با جشیش برخورد و با او سوی کوهستان خولان رفتند که خالگان فیروز آنجا بودند و عاقبت به خولان رسیدند و سواران پیش قیس بن مکشوح بازگشتند و قیس بن مکشوح در صنعا قیام کرد و شهر را به تصرف آوردچون فیروز به خالگان خویش پناه برد و در حمایت آنها قرار گرفت ماجرای خویش را به ابوبکر نوشت.

«مردم قبایل یمن به دور قیس بن مکشوح فراهم شدند» (11 هجری)

قیس بن مکشوح می گفتخولان و فیروز چیست و پناهگاهشان چه اهمیت دارد.» آنگاه مردم قبایلی که ابوبکر به آنها نامه نوشته بودند به دور قیس بن مکشوح فراهم آمدند و سرانشان بی طرف ماندند و قیس به ابناء تاخت و آنها را سه گروه کرد، آنها را که مانده بودند با کسانشان بداشت و زن و فرزند کسانی را که سوی فیروز دیلمی گریخته بودند دو گروه کرد، گروهی را سوی عدن فرستاد تا از راه دریا بروند و گروه دیگر را از راه خشکی فرستاد و به همگان گفت به دیار خود بروید و کس همراهشان فرستاد تا آنها را به راه ببرندزن و فرزند دیلمی از راه خشکی فرستاده شدند و زن و فرزند داذویه کشته شده از راه دریا رفتند.

رجز خوانی «فیروز دیلمی دلیر از پس باسل»

و چون فیروز دیلمی دید که مردم یمن به دور قیس بن مکشوح گرد آمده‌اند و زن و فرزندانشان مورد غارت قرار گرفته‌اند و برای نجات آن‌ها کاری از او ساخته نبود و آن سخن را که قیس بن مکشوح در تحقیر خالگان وی و ابناء گفته بود شنید، شعری در مقام مفاخره و ذکر نسب خویش و اهل و عیال بگفت بدین مضمون: «روندگان ریگزار و نخلستان را ندا بدهیدو گویید ملامت نکنندگفتار دشمنان اگرچه بسیار گویندآن‌ها را زیان نزندکه سوی قوم خویش می‌رونداز سخن روندگان راه که در ریگزار می‌روندچشم بپوشکه ما اگرچه خانه به صنعا داریماز نژاد بزرگان بوده‌ایمدیلمی دلیر از پس باسلتن به زبونی نداد و گرما را بر سایه برگزیدوقتی کار کسری رونق داشتکشتزارهای بزرگ عراق، خاص گروه من بودوقتی نسب خویش بگویم، باسل اصل و ریشه من استچنانکه هر درخت به ریشه خود می‌رسدآن‌ها مرا پرورده اندو مرا به گفتار نیک و نسب والا زینت داده‌اندنیروی ما از سبکسری با دشمنان نیستکه خدا با سبکسری نیرو نمی‌دهددر اسلام از خاندان احمد نماندیمو اگر دیگران پیش از ما مسلمان شدنددر اسلام زبون نبودیماگر دلوی از قوم من مرا تر کردامیدوارم که دلو من آن‌ها را غرق کند

«نجات کاروان زن و فرزندان ابناء و قیام فیروز دیلمی در صنعا» (11 هجری)

پس از آن فیروز برای جنگ قیام کرد و کس پیش بنی عقیل بن ربیعه فرستاد و از آنها بر ضد کسانی که کاروان ابناء را می بردند کمک خواستمردم بنی عقیل به سالاری مردی بنام معاویه حرکت کردند و راه بر مردان قیس بن مکشوح بستند و همراهان کاروان را کشتند و زن و فرزند ابناء را نجات دادند و آنها را در دهکده ها جای دادند تا فیروز به صنعا بازگشتآنگاه قوم عقیل و عک، کسان به کمک فیروز فرستادند و او با گروه کمکی و کسانی که از پیش بر وی فراهم آمده بودند به جنگ قیس بن مکشوح رفت و نزدیک صنعا رو به رو شدند و جنگ کردند و الله قیس بن مکشوح و قوم وی را هزیمت کرد و او با همراهان خویش گریخت و همانجا رفت که بعد از کشته شدن اسود عنسی بوده بودند و بازماندگان اسود عنسی به همراهی قیس بن مکشوح میان صنعا و نجران رفت وآمد کردند و عمروبن معدیکرب به تایید عنسیان در مقابل گروه فروه بن مسیک بود و فروه با قبیله مراد یمن بود.

«مسلمانی فروه بن مسیک سالار قوم مُراد یمن»

عمرو بن سلمه گویدقصه فروه بن مسیک چنان بود که پیش پیمبر آمد و مسلمان شد و پیمبر بدو گفت: «ای فروه، از حادثه‌ای که در یوم الرزم برای قوم تو مراد رُخ داد غمین شدی یا خوشدل؟» فروه بن مسیک گفت: «هرکه برای قومش حادثه‌ای چون یوم الرزم رُخ دهد به ناچار غمگین شود.» یوم الرزم میان مراد، قوم فروه و قوم همدان درباره بت یغوث رُخ داد که مدتی این بُت پیش قوم مراد می‌ماند و مدتی نزد قوم همدان و قوم مراد می‌خواست هنگام نوبت قوم همدان بُت یغوث را بگیرد و مردم قوم همدان به سالاری اجدع ابومسروق با آن‌ها جنگیدندپیمبر گفت: «ولی این حادثه در اسلام مایه خیر آن‌ها شد» فروه بن مسیک گفت: «اگر چنین است مایه خوشحالی من است.» و پیمبر الله فروه بن مسیک را عامل زُکات (مالیاتقبیله مُراد و مقیمان دیار آن‌ها کرد.

و چنان بود که عمروبن معدیکرب با بنی زبید و حلیفان آن از قوم خویش سعدالعشیره بریده بود و به قبیله مُراد پیوسته بود و با آن‌ها و فروه بن مسیک مسلمان شده بود و چون اسود عنسی از دین اسلام بگشت و مردم قوم مذحج پیرو او شدند، فروه بن مسیک و یاران وی بر اسلام بماندند و عمروبن معدیکرب با کسان خود مُرتد شد و اسود عنسی او را در مقابل فروه بن مسیک گماشت که مراقب اعمال همدیگر بودند و درباره یکدیگر شعر و رجز می‌گفتندو دو گروه در این حال بودند که عکرمه ابن ابوجهل با سپاه خود به «ابین» رسید.

ابن محیریز گویدوقتی عکرمه ابن آبی جهل از مُهره در نجد سوی یمن روان شد و به ابین رسید و بسیار کس از مردم مهره و سعد بن زید و مردم ازد و بنی ناجیه و عبدالقیس و جمعی از بنی مالک بن کنانه و عمروبن جندب با وی بودند و از آن پس که گروهی از مُرتدان قبیله نخع را بکُشت مردم قبیله نخع را فراهم آورد و گفت: «در کار مسلمانی چگونه بودید؟» مردم نخع گفتند: «در جاهلیت دین داشتیم و مانند دیگر عربان نبودیم چه رسد به حال که به دینی گرویده ایم که فضیلت آنرا شناخته ایم و بدان دل بسته ایم.» و چون عکرمه درباره آن‌ها پُرسش کرد، کار چنان بود که گفته بودند، عامه قوم بر اسلام ثبات ورزیده بودند و مُرتدان قوم نخع گریخته بودندآنگاه عکرمه ابن آبی جهل کار قبیله نخع و حمیر را سامان داد و جمعشان را التیام بخشیدو قیس بن عبد یغوث (قیس پسر عبد بُت یغوثبن مکشوح به سبب آمدن عکرمه ابن آبی جهل سوی عمروبن معدیکرب رفت و چون بدو پیوست در میانه اختلاف افتاد و عیب همدیگر گفتند و عمروبن معدیکرب خیانت با ابناء و کشتن داذویه و فرار از مقابل فیروز دیلمی را بر قیس بن مکشوح عیب می‌گرفت.

«چگونه عمروبن معدیکرب و قیس بن مکشوح دوباره مسلمان شدند»

ابوجعفر طبری گویدابوبکر به طاهربن آبی هاله، از عاملین مکه و مردم عک و اشعریان، و مسروق نامه دنوشت که سوی صنعا روند و هر دو برون شدند و سوی صنعا رفتند برای کمک به فیروز دیلمیبه عبدالله بن ثور بن اصفر نیز نوشت که قبایل عرب و مردم تهامه را که به دعوت وی پاسخ می‌دهند فراهم آرد و در جای خویش بماند تا دستورش رشدگویدآغاز ارتداد عمروبن معدیکرب از آنجا بود که عمرو با خالدبن سعید بود و با او مخالفت کرد و پیرو اسود عنسی شد و میانشان جنگ شد که خالدبن سعید ضربتی بر بازوی عمروبن معدیکرب زد و زخمش زد و بند شمشیرش را ببرید و عمرو ضربتی به خالدبن سعید زد که کارگر نشد و عمرو از مرکب فرود آمد و به کوه زد و خالدبن سعید اسب و شمشیرش را که صمصام نام داشت بگرفت.

ابو زرعه شیبانی گویدوقتی مهاجر بن آبی اُمیه که آخرین کسی بود که از پیش ابوبکر حرکت کرد، راه مکه گرفت و خالدبن اسید به وی پیوست و بر طایف گذشت که عبدالرحمان بن آبی العاص بدو پیوستآنگاه برفت تا به جریر بن عبدالله رسید که بدو پیوست، و وقتی به عبدالله ابن ثور رسید، عبدالله نیز با نفراتش بدو پیوست، آنگاه به نجران رسید و فروه بن مسیک بدو پیوستعمروبن معدیکرب نیز از قیس بن مکشوح جدا شده بود و بی‌آنکه امان بگیرد پیش مهاجر بن آبی اُمیه رفت و مهاجر او را به بند کردبه قیس ن مکشوح نیز دست یافت و به بند کرد و حال آن‌ها را به ابوبکر نوشت.

مهاجر بن آبی اُمیه از نجران سوی قوم لحجیان رفت و سپاهش اطراف آن قوم را گرفت که امان خواستند که امانشان داد و آن‌ها دو گروه شدند و مهاجر در «عجیب» با یکی از آن دو گروه رو به رو شد و نابودشان کرد و سواران مهاجر با سالاری عبدالله ابن ثور در راه خبیثان با گروه دیگر لحجیان رو به رو شدند و آن‌ها را از میان برداشتند و فراریان را در همه جا تعقیب کرد و بکشتند.

وقتی قیس بن مکشوح و عمروبن معدیکرب را پیش ابوبکر آوردند به قیس بن مکشوح گفت: «به بندگان الله تاختی و آن‌ها را کشتی و با مُرتدان و مُشرکان به جای مومنان دوستی کردی؟» و میخواست او را بکشد، اما قیس بن مکشوح دخالت در قتل داذویه را انکار کرد و این کاری بود که محرمانه انجام شده بود به همین جهت ابوبکر از کشتن وی چشم پوشیدابوبکر به عمروبن معدیکرب گفت: «شرم نداری که هر چند یکبار منهزم و اسیر میشوی، اگر این دین را یاری کرده بودی خدایت رفعت داده بودعمروبن معدیکرب گفت: «دیگر تکرار نمی کنم» آنگاه اوبکر، عمروبن معدیکرب را با قیس بن مکشوح سوی قبایلشان پس فرستاد.

مستنیر گویدمهاجر از «عجیب» روان شد و در صنعا مقر گرفت و بگفت تا فراریان قبایل را تعقیب کنند و هر که را به دست آوردند کشتند و یاغیان را نبخشید و توبه کسانی را که یاغی نشده بودند و پشیمانی کرده بودند پذیرفتمهاجر بن آبی اُمیه ورود خویش را به صنعا و دنباله آن را برای ابوبکر نوشت. (تاریخ طبری، از محمدبن جریر طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج4، ص 1458 تا 1464)منابع:

1- تاریخ طبری، اثر محمدبن جریر طبری، با ترجمه ابوالقاسم پاینده، جلد 4، چاپ 1375، از انتشارات اساطیر.

2- تاریخ یعقوبی، اثر احمدبن اسحاق یعقوبی (ابن واضح یعقوبی)، با ترجمه محمد ابراهیم آیتی، جلد دوم، چاپ 1389، از شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.=============== ================= ================

(پژوهش، گردآوری، تدوین و پیرایش از سروش آذرت/ 8 اسفند 1396/ 27 فوریه 2018 میلادی)

================ =============== ================= ================ =================

با تشکر از آقایان ابوالقاسم پاینده سروش آذرت از سایت خانه و خاطره / 8 اسفند 1396/ 27 فوریه 2018 میلادی/