آتشکده پانیز 

 

ما کودکان ایرانیم                       مادر خویش را نگهبانیم      همه از پشت کیقباد و جمیم          همه از نسل پور دستانیم

زاده کوروش و هخامنشیم            پسر مهرداد و فرهادیم       تیره اردشیر  و  ساسانیم.

 

مُلک ایران یکی گُلستان است        ما گل سرخ آن گُلستانیم       کجا رفته آن فره ایزدی؟             کجا رفت آن کوروش دادگر؟

کجا رفت کمبوجی نامور؟  ( Paniz Feuertempel  )