با سلام.

به سایت خانه و خاطره خوش آمدید.

 

عضد الملک (علیرضا خان قوانلو)/ رییس اسمی طایفه قاجار

رییس صندوق عدالت/ نایب السلطنه احمد شاه

 

 علیرضا خان قوانلو/ ملقب به عضدالملک

 

عضد الملک رئيس طايفه قاجار

حوالی سال 1288 خورشیدی و بعد از فتح تهران بتوسط مشروطه خواهان شمالی و سردار اسعد بختیاری، چون سلطان احمد شاه هنگام خلع پدرش محمد علیشاه خردسال بود، عضد الملک رئيس اسمی طايفه قاجار را كه ريشه مغولی داشتند به نيابت سلطنت انتخاب كردند.

وى يكى از شخصيتهاى تقريبا خوشنام قاجار محسوب میشود. او از سياست و اوضاع جهان كاملا بى اطلاع بود. او مدتى حكومت مازندران را داشته و در سن پنجاه سالگى عهده دار ايلخانى گرى ايل قاجار گشت.

در سال 1304 قمرى زمانى كه بدستور ناصرالدينشاه صندوق عدالت (صندوق هايى كه مردم شكاياتشان را در آنها می انداختند) تاسيس شد، عضدالملك رییس صندوق ها عدالت شد. اما به علت كثرت نامه ها عضدالملك وحشت كرده و اصرار به استعفاء از اين مقام را داشت. صندوقهاى نامبرده بزودى بخاطر اينكه تعداد زيادى از نامه ها حاوى فحش و بد و بيراه به شاه و امين السلطان و كامران ميرزا نايب السلطنه بودند ، برچيده شدند.

 

جنبش تنباکو و عضدالملک / واسطه بين دربار و روحانيون

عضدالملک در جريان قضيه رژى و نهضت تنباكو واسطه بين دربار و روحانيون بود، وى در مدت پانزده ماهى كه بعد از خلع محمد علی شاه نايب السلطنه بود از دخالت در امور سياسى و دولتى خودداری میکرد.

عضدالملك در رمضان سال 1328 قمرى در سن نود سالگى درگذشت و بعد از او ناصرالملک نایب السلطنه شد که از روسای دیگر ایلخانی گری قاجار بود.

 

(منبع: سایت رشد از شبکه ملی مدارس ایران)

 

......   .........    ............      ...............       ..................       ......................

 

با تشکر از سایت رشد و شبکه ملی مدارس ایران/ سایت خانه و خاطره/ سروش آذرت/ آبان 1389 خورشیدی/ 2010 میلادی/