با سلام.

به سایت خانه و خاطره خوش آمدید.

 

بی بی مریم بختیاری زن مبارز عصر مشروطه/ خواهر سردار اسد دوم بختیاری

 

  سردار مریم بختیاری (1313 خورشیدی)؛

 

بی بی مریم بختیاری

بی بی مريم بختياری دختر حسین قلی خان ايلخانی، خواهر علی قلی خان سردار اسعد بختیاری و همسر ضرغام السلطنه بختياری از زنان مبارز عصر مشروطيت است. او از زنان تحصيلكرده و روشنفكر عصر بود كه به طرفداری از آزاديخواهان برخاست و در اين راه از هيچ چيز دريغ نورزيد. وی به مثابه زندگي ايلياتی در فنون تيراندازی و سواركاری ماهر بود و چون همسر و جانشين خان بود عده ای سوار در اختيار داشت و در مواقع ضروری به ياری مشروطه خواهان می پرداخت. سردار بی بی مريم بختياری ، یکی از مشوقين اصلی برادرش سردار اسعد بختياری جهت فتح تهران محسوب می شد. وی طی نامه ها و تلگراف های مختلف بين سران ايل و سخنرانی های مهيج  و گيرا، افراد ايل را جهت مبارزه با استبداد صغير (استبداد محمدعلی شاهی) آماده می كرد و به عنوان یکی از شخصيت های ضداستعماری و استبدادی عصر قاجار مطرح بوده است.

 

 ضرغام السلطنه بختیاری همسر بی بی مریم بختیاری؛

 

بی بی بختیاری در فتح تهران و در ایام جنگ جهانی اول

سردار مريم بختياری قبل از فتح تهران مخفيانه با عده ای سوار وارد تهران شده و در خانه پدری حسين ثقفی منزل كرد و به مجرد حمله ای سردار اسعد به تهران، پشت بام خانه را كه مشرف به ميدان بهارستان بود سنگربندی نمود و با عده ای سوار بختياری، از پشت سر با قزاق ها مشغول جنگ شد. او حتي خود شخصا تفنگ به دست گرفت و با قزاقان جنگيد. نقش او در فتح تهران، ميزان محبوبيتش را در ايل افزايش داد و طرفداران بسياری يافت به طوری كه به لقب سرداری مفتخر شد.

 

سردار مريم بختياری در جنگ جهانی اول با وجود آنكه ايل بختياری از انگليس ها حمايت می كرد به مخالفت با انگليس ها پرداخت و با عده ای از تفنگچيان و سرداران خود جانب متحدين (آلمان و اطریش و عثمانی/ سایت خانه و خاطره) را گرفت. او پاره ای از خوانين جزء بختياری چون خوانين پشتكوه را با خود يار ساخت و در يورش های مداوم خود به انگليس ها صدماتی وارد ساخت به طوری كه پليس جنوب مبارزات دائمی و پيگيری را با او شروع كرد. او از سربازان و افسران آلمانی و سركوب و قلع و قمع راهزنان كهگيلويه و كنترل خوانين كوچک استفاده نمود. قدرت سردار مريم در منطقه به حدُی بود كه روس ها به هنگام فتح اصفهان خصمانه به منزل او تاختند و اثاثيه او را به يغما بردند و كليه اموال و املاک او را در اصفهان مصادره كردند.

 

رشادت و دلاوری اين زن بختياری به حدّی بود كه آوازه شهرت و آزادگيش در سرتاسر ميهن پيچيد و منزل او مأمن و پناهگاه بسياری از آزادی خواهان عصر مشروطه شد به طوری كه هنگام فتح اصفهان توسط روس ها در جنگ جهانی اول؛ فن كاردف به خانه سردار مريم بختياری پناه برد و مدت سه ماه و نيم در پناه او بود تا اينكه پس از شكست بختياری ها از روس ها و كشته شدن 58 نفر راهی كرمانشاه شد و از آنجا به برلن رفت. به پاس حمايت های سرسختانه بی بی مريم از فن كاردف، امپراطور آلمان، كمان تمثال ميناكاری و الماس نشان و همچنين صليب آهنين خود را كه مهمترين نشان دولت آلمان بود، برای او فرستاد و او تنها زنی بود كه در دنيا توانست به دريافت اين نشان نائل آيد.

 

دکتر مصدق در پناه بی بی مریم بختیاری 

جريان مبارزات سردار مريم بختياری با انگليس ها در طی قرارداد 1919 میلادی و كودتای 1299 ه.ش همچنان ادامه يافت به طوری كه دكتر محمد مصدق حاكم فارس در زمان كودتای 1299 پس از مخالفت و عزل از اصفهان راهی بختياری شد و مدتها مهمان سردار مريم بود.

 

 زنان بختیاری با رنگهای شاد طبیعی/ نگاره  از سایت www.setinelor.com ؛

 

وفات بی بی مریم بختیاری 

سردار مريم بختياری در سال 1316هـ. ش سه سال پس از شهادت فرزندش علی مردان خان در اصفهان و به دستور رضا شاه ، زندگی را بدرود گفت.

 

ماخذ:

بختياری، مريم: خاطرات سردار مريم بختياری از كودکی تا آغاز انقلاب مشروطه (تهران، آنزان، 1382)

 

(منبع: از سایت "دوستدار بختیاری")

 

..................  .................   ...............   ...............    ............

 

"نوروز و شاهنامه خوانی بختیاری ها"/ "چهارشنبه سوری" و پریدن از روی آتش به روایت زرتشتی/ "روز خواندن سنگنبشته های داریوش کبیر"/

با تشکر از سایت "دوستدار بختیاری"/ سایت خانه و خاطره/ آتوسا شهریاری/ مهرماه 1391 خورشیدی /2012 میلادی/