با سلام.

به سایت خانه و خاطره خوش آمدید.

 

 

 نگاره ها از فرزان و "بچه های خوب ایران"  نگاره "تنهایی ها"

 

خانه ام ابری ست

خانه ام ابری ست    یکسره روی زمین ابری ست با آن.

از فراز گردنه خُرد و خراب و مست    باد می پیچد.

یکسره دنیا خراب از اوست    و حواس من!

آی نی زن که ترا آوای نی برده ست دور از ره کجایی؟

 

خانه ام ابری ست اما     ابر بارانش گرفته ست.

در خیال روزهای روشنم  کز دست رفتندم،

من به روی آفتابم     می برم در ساحت دریا نظاره.

و همه دنیا خراب و خُرد از باد است

و به ره، نی زن که دایم می نوازد نی، در این دنیای ابراندود

راه خود را دارد اندر پیش.

 

(از نیما یوشیج)

 

.......    .........     ...........      ..............       ................

 

با تشکر از فرزان و سایت بچه های خوب ایران/ سایت خانه و خاطره/ سروش آذرت/ فروردین ماه 1389 خورشیدی/ 2010 میلادی