کودکان ایرانیم/ خانه و خاطره

 

هرگز نخواب کوروش

 

دارا جهان ندارد ، سارا زبان ندارد

بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد

کارون ز چشمه خشکید

البرز لب فرو بست

حتی دل دماوند آتش فشان ندارد

دیو سیاه دربند

آسان رهید و بگریخت
رستم در این هیاهو گرز گران ندارد

روز وداع خورشید ، زاینده رود خشکید
زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد

بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند
گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد

دریای مازنی ها بر کام دیگران شد
نادر ز خاک
برخیز میهن جوان ندارد

دارا ! کجای کاری دزدان سرزمینت
بر بیستون نویسند دارا جهان ندارد


آییم به داد خواهی فریادمان بلند است
اما چه سود اینجا نوشیروان ندارد


سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی
اما صد آه و افسوس شیر ژیان ندارد

کو آن حکیم توسی شهنامه ای سرآید
شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد

هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی
بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد

 

(منبع: از سایت نفیر صبا/ شاعر ناشناس)

 

..................        .................       ...............     ...............     ............

 

با تشکر از سایت نفیر صبا/ سایت خانه و خاطره/ سروش آذرت/ اردیبهشت ماه 1390 خورشیدی/ 2011 میلادی