با سلام.

به سایت خانه و خاطره خوش آمدید.

 

میرزا سلیمان خان (میکده)

 

 میرزا سلیمان خان

 

میرزا سلیمان خان پسر آقا ميرزا على مستوفى آشتيانى متخلص به ميكده بود. او در سابق جزو وزارت جنگ مستوفى اول و سررشته دار كل وزارت لشكر بود و از طرفداران آزادى و نهضت مشروطيت. میرزا سلیمان خان با حاجى ميرزا نصرالله ملک المتكلمين ناطق معروف همراهی كامل داشت.
در سال 1322
ق./ 1283 ح. مشروطه خواهان اولين جلسه بزرگ خود را در باغ سليمان ميكده (واقع در گمرک) كه محل امن و كم جمعيتى بود، تشكيل دادند و براى اينكه شک ماموران دولتى را برنيانگيزند و برای استتار، تابلويى با عنوان "براى توسعه معارف" به در باغ چسباندند.
قبل از
بتوپ بستن مجلس شوراى ملى (1326 ق. / 1287 ش.) چون رئيس يكى از انجمنها بود (انجمن برادران) و چون آن انجمن معروفيتى به مشروطه طلبى داشت ، بر حسب امر محمد على ميرزا (محمد علی شاه) ، سليمان خان میکده دستگير شد و چندین ماه در حبس بود.

پس از فتح تهران در سال 1288 خورشیدی و تشكيل اولین حکومت مشروطه و بعد از چند ماهى به معاونت وزارت ماليه منصوب گردید و چندی بعد به حكومت عراق نايل شد و در سال1333  قمری معاون وزارت داخله گرديد.

در محرم 1334 قمری با ساير آزاديخواهان براى مقابله با قشون روسیه متخاصم به تهران عازم گردید...

 

(منبع: سایت روشنگری و با تشکر)

 

               .................................

 

با تشکر از سایت روشنگری/ سایت خانه و خاطره/ سروش آذرت/ مهر ماه 1389 خورشیدی/ 2010 میلادی