با سلام.

به سایت خانه و خاطره خوش آمدید.

 

ناصرالملک (ابوالقاسم خان قره گوزلو)

 

 ابوالقاسم خان قره گوزلو ملقب به "ناصرالملک"

 

ناصرالملک نايب السلطنه احمد شاه

روایت شده وى سرسپردگى به انگليس داشت و در دوره مظفرالدين شاه و محمدعليشاه وزارت ماليه را به عهده داشت. پس از خلع محد عليشاه و جانشينى احمد شاه 12 ساله، عضدالملک نايب السلطنه شد و پس از فوت وى مجلس اول در مهرماه 1291 خورشیدی رای به انتخاب ناصرالملک به عنوان نايب السلطنه داد و او در لندن بود و پنج ماه طول كشيد تا به ايران باز گرديد و در نيمه اسفند 1291 خ. در مجلس شورای ملی حضور يافت و سوگند ياد كرد و به كار پرداخت.

ناصرالملک كه در اروپا با اصول حكومت پارلمانی آشنا شده بود پس از ادای سوگند در مجلس شورا ملی گفته بود كه وظيفه او تنها امضای فرمان رئيس الوزراء است و بقيه كارها را بايد مجلس و دولت انجام دهند و نشريات و احزاب ناظر بر كارهايشان باشند.
گویند مجلس دستمزد ماهانه ناصر الملک را ده هزار تومان تعيين كرده بود كه تا آن زمان در ايران رقمی بی سابقه بود. ناصرالملک ، محمد وليخان تنكابنی (سپهسالار) را مامور تشكيل كابينه كرد و از تنکابنی خواست به بهانه اينكه ديگر خطرى مشروطيت را تهديد نميكند، مجاهدين مشروطه را خلع سلاح كند.

در رويداد اخراج شوستر آمريكايى، زمانى كه مجلس تن به اولتيماتوم روسها نداد ، ناصرالملک مجلس شورای ملی را منحل اعلام کرد و نشريات را توقيف نمود و عملا نوعى ديكتاتورى بوجود آورده و از انجام انتخابات مجلس تا زمانیکه احمد شاه به سن قانونى نرسيده بود خوددارى كرد.

ابوالقاسم خان قره گوزلو ناصرالملک بعد از تاجگذارى احمدشاه به انگلستان رفته و در سال 1306 خورشيدى در آن کشور فوت کرد.

 

(منبع: سایت رشد از شبکه ملی مدارس ایران)

 

......   .........    ............      ...............       ..................       ......................

 

با تشکر از سایت رشد و شبکه ملی مدارس ایران/ سایت خانه و خاطره / سروش آذرت/ بهمن 1389 خورشیدی/ 2011 میلادی