بنام اهورا (هستی بخش) مزدا (‌بزرگ دانا).

 

نبرد استاد سیس زرتشتی

از آخرین مقاومتهای زرتشتیان ایران

 

استاد سیس

 

استاد سیس در حادثه های سال 150 هجری قمری

 

در کتاب تاریخ طبری با ترجمه ابوالقاسم پاینده و در حادثه های سال 150 ه.ق گفته میشود:

... از جمله حوادث سال این بود که "استاد سیس" با مردم هرات و بادغیس و سیستان و دیگر ولایت های خراسان قیام کرد و چنان که گفته اند حدود سیصد هزار(300 هزار نفر) جنگاور با وی بود که بر بیشتر خراسان تسلط یافتند و برفتند تا با مردم "مرو رود" تلاقی کردند (جنگ کردند/ مرو رود در آن زمانها مرکز اعراب مهاجر خزاعی یمنی بود).

اجثم مرورودی با مردم مرورود به مقابله آن ها آمدند و عاقبت اجثم و بسیار کس از مردم مرورود (منظور مردم عرب مرورود) کشته شدند و تنی چند از سرداران هزیمت شدند (فرار کردند) از جمله معاذ بن مسلم و جبریل بن یحیی و حماد بن عمرو و ابوالنجم سیستانی و داود بن کراز از آن جمله بودند.

منصور (خلیفه) در بردان بود و خازم بن خزیمه را بنزد مهدی (پسرش ولیعهدش) که در نیشابور بود ، فرستاد که مهدی او را به کار نبرد "استاد سیس" گماشت و سرداران را بدو پیوست.

 

نبرد استاد سیس

و در ادامه آمده:

خازم به اردوگاه خود بازگشت... و پرچم همه کسانی را که میخواست بگشود... سپاهیان هزیمت شده را به خویش پیوست (فراریان را بدور خود جمع کرد) و آنها را حاشیه سپاه کرد و آنها را پیش نمی فرستاد که بیم هزیمت در دل هزیمت شدگان نفوذ داشت. کسانی از این طبقه که بدو پیوسته بودند ، بیست و دو هزار کس بودند ...

آنگاه شش هزار کس از سپاه را برگزید و آنها را به دوازده هزار نخبگان خود پیوست و... خندق زد ... و "ترار خدا" عقب دار وی بود. وی از ابنای ملوک عجم خراسان بود (خود فروخته و خائن) ... پس با حریفان مکاری کرد... حریفان بیامدند با تبرها و زنبیل ها ... و یاران بکار بن مسلم عقیلی هزیمت شدند و بکار بانگ زد که ای پسران بدکاره گان از سمت من به مسلمانان آسیب رسد! پس در حدود پنجاه کس از عشیره و کسانش با وی پیاده شدند و از در خندق دفاع کردند (همانطوریکه می بینید همه اینان از عربان بودند)...

گوید: یکی از یاران استاد سیس که از مردم سیستان بود بنام حریش ، که تدبیر کار حریفان با وی بود (سردار استاد سیس بود) ...

گوید: و چنان بود که در آن روزها (نیروهای خلیفه) منتظر بودند که ابوعون و عمرو بن سلم بن قتیبه از طخارستان بیایند..... و بانگ زدند که مردم طخارستان آمدند (نیروهای کمکی) .... و یاران خازم به حریفان حمله بردند و آنها را عقب زدند... و هزیمتشان کردند و شمشیر در ایشان نهادند. مسلمانان بسیار کس از آنان بکشتند. شمار کشتگان حریف در این نبرد در حدود هفتاد هزار (70000 ) کس بود و چهارده هزار (14000 ) کس از آنان را اسیر کردند. استاد سیس با مقدار کمی از یاران خویش به کوهی پناه برد ....

گوید: خازم 14 هزار اسیر را پیش آورد و گردن هایشان را زد .... و در کوهی که پناهگاه استاد سیس بود بدو رسید ... و استاد سیس و یاران وی را محاصره کرد ... و چون بحکم ابوعون تسلیم شدند، او حکم کرد که استاد سیس و پسرانش و مردم خاندانش را بندهای آهنین نهند و باقی مانده را که 30 هزار کس بودند آزاد کنند (؟!- قبلأ نوشته بودند که همگی را گردن زدند)...

سپس خازم فتحش را به مهدی نوشت (پسر منصور خلیفه) و مهدی نیز آنرا به امیر مومنان منصور نوشت...

به گفته محمد بن عمر، قیام استاد سیس و حریش (سردار سیستانی استاد سیس) به سال 150 ه.ق بود ، اما هزیمت استاد سیس بسال 151 ه.ق بود...

و در این سال منصور خلیفه، جعفر بن سلیمان را از عاملی مدینه معزول کرد و "حسن بن زید علوی" را بر آنجا گماشت. وی نواده علی بن ابیطالب صلوات الله علیه بود....

 

(منبع: کتاب تاریخ طبری با ترجمه ابوالقاسم پاینده)

 

("قیام استاد سیس" نوشته ای از آقای امیر حسین خنجی بصورت پ. د. اف )

 

...... ......... ............ ............... .................. ......................

 

"سنباد مجوسی" از قهرمانان مقاومت ملی میهنی/ "حکیم مقنع" پیغمبر نقابدار ایرانی/

با تشکر از آقای امیر حسین خنجی/ سایت خانه و خاطره/ سروش آذرت/ دیماه 1389 خورشیدی/ 2011 میلادی/