بنام اهورا مزدا (هستی بخش ‌بزرگ دانا).

 

جشن سدره پوشی/ جشن برگزیدن آزادانه دین

 

سدره پوشی نو بهدین پوشیدن جامه نیک اندیشی

 

جشن سدره پوشی (جشن جامه نیک اندیشی)

بدون شک یکی از مهم ترین جشن هایی که برای هر فرد زرتشتی برپا می شود ، جشن سدره پوشی است و پس از برگزاری این جشن می توان فرد را زرتشتی خواند. سدره پوشی را باید جشن برگزيدن آزادانه دين نامید. تأکید اشوزرتشت همانگونه که در گاتها نیز آمده است بر اختیار و اندیشه است و خود نیز فرموده است که هر زن و مرد از شما با اندیشه خود بنگرید و سپس انتخاب نمایید. نوجوان زرتشتی معمولاً از 7 تا 15 سالگی به اختیار و اندیشه خود دین زرتشتی را با توجه به آموزش هایی که فرا گرفته است برمیگزیند. برای او جشن سدره پوشی برپا میشود، نوجوان در آن روز برای نخستین بار سدره یا جامه نیک اندیشی را می پوشد و توسط موبد همراه با خواندن اوستا ، کُشتی به کمرش بسته می شود.

 

سدره ، جامه نیک اندیشی

پیراهنی است گشاد ، با آستین کوتاه ، بدون یقه ، كه از نُه تکه و سفيد رنگ تشکیل شده که در جلوی پيراهن كيسه ای كوچك قرار دارد به نام كرفه يا كار نیک.

 

سدره در اوستا

به صورت وهومنه واستره آمده است و آن را جامه نیک اندیشی معنی می نمايند كه اين خود نشانه ای است بر اهميت خرد و نیک انديشيدن.

 

نُه قسمت سدره ، نُه قسمت نیک اندیشی

تاكيدی است بر اينكه هر بهدين در جشن سدره پوشی و با بستن کُشتی بر كمر به 9 اصل زير پيمان می بندد:

 

1- باور به يكتایی خدا

خدایی كه نامش اهورا (هستی بخش) مزدا (‌بزرگ دانا) است. و اين دو صفت بزرگی و دانایی به هم پيوسته و هماهنگ و جدا ناشدنی اند و در همه جا و در همه چيز در تجلی است. خدایی كه هر چه آفريده ، نیک و لازم و ملزوم يكديگر خلق كرده و ... در نماز صدویک ، نام خدا صفات دقيق او روشن گرديده است.

 

2- باور به پيامبری اشو زرتشت

اولين پيام آور در جهان كه از توحيد و نبوت و معاد خبر داد و پيام خود را مانتره (‌برانگيزنده انديشه)‌ ناميد و از دين به مفهوم وجدان سخن به ميان آورد.

 

3- باور به جهان مينو

پادافره (پاداش)، بهشت ، گروسمان (خانه راستی)‌ و دوزخ (‌خانه دروغ).

 

4- باور به اشا (راستی)‌

اشوزرتشت نخستين کسی است كه به وجود هنجار در هستی پی برد و از قانون اشا صحبت نمود. می فرمايد: انسان تنها موجودی است كه به علت برخورداری از خرد می تواند از قوانين طبيعت سر در بردارد و برای خوشبخت زيستن لازم است كه با قانون اشا هماهنگ و همراه شود.

 

5- باور به گوهر آدمی و آدميت

بر پايه آموزشهای اشوزرتشت همه انسانها از هر جنس و رنگ و نژاد و مذهب، دارای وجدان و خرد هستند، و از جسم و جان و روح و فروهر بسيار بالنده تر از همه موجودات ديگر درجهان برخوردار ميباشند و قدرت تشخيص نیک از بد و ارزش گذاری را دارند و آزادی كامل انتخاب راه داشته ،‌ سرنوشت خود را می سازند و دارای حقوق برابر می باشند و در مجموع به تعبير اشوزرتشت (من) دارند و می توانند (من) خويش را به هر صورتی كه مايل باشند تغيير دهند؛

 

و بهترين منش (‌سپنته من) ‌يا بدترين منش (‌انگره من) را در پیش گیرند

و وظيفه هر زرتشتی پيروی از سپنته من و مبارزه با نيروهای انگره من است.

 

6- باور به امشاسپندان ( 6 فروزه بارز اهورامزدا)

اشو زرتشت ، اهورامزدا را دارای شش فروزه میداند؛

- وهمن / بهترين منش و اندیشه نیک

- ارديبهشت / ‌راستی و درستی

- شهريور / تسلط بر نفس و کردار نیک

- سپندارمزد / مهر ، فروتنی ، آرامش و آرمئیتی

- خرداد / رسایی و تکامل و شهریاری

- امرداد / جاودانگی و آمشاسپندی و خداگونه

 

اشو زرتشت می آموزد؛

كه هر كس از اين 6 فروزه با تمرين و ممارست به طور كامل برخوردار گردد ، در نهايت به جاودانگی می رسد و با خدا یکی می گردد. اين باور در دوران بعد ،‌ به صورت اعتقاد به هفت شهر عشق يا هفت خان رستم با نمادهای گوناگون در فرهنگ ايرانی باقی مانده است (6 فروزه اهورامزدا و هفتمین فروزه "سپنتا مینو= گفتار نیک و نماز شکر گذاری").

 

7- اعتقاد به نيكوكاری و دستگيری از نيازمندان

دين زرتشت دور نگه دارنده جنگ افزار و پيام آور صلح و آشتی دهنده است. خوشبخت کسی است كه خوشبختی ديگران را فراهم نمايد. باور به اينكه هر كس در هر مقام مادی و معنوی ، می تواند به ديگران ياری رساند. باور به كمك به نيازمندان، و گذشت و فداكاری در دين زرتشت به صورت سنت وقف، گاهانبار جشن خوانيها، بخشش (ميزد) و ... به گونه ای بسيار آبرومند برگزار می گردد.

 

8- باور به مقدس بودن چهار آخشيج

آب و باد و خاک و آتش در دين اشوزرتشت مقدس است و فرد زرتشتی وظيفه دارد محيط زيست را در حد توان پاک نگه دارد.

 

9- باور به فرشكرد (تازه کننده جهان)

هر بهدين بايد كوشش نمايد با آوردن نور بر تاریکی و با دانش بر جهل پيروز گردد. مثبت نگری و نوخواهی یکی از مهمترين پايه های اساسی دين زرتشت است. بنا بر آموزش گاتاها ما خواستاريم از زمره كسانی باشيم كه جهان را به سوی پيشرفت می برند و با تمام توان در پويایی انديشه و گفتار و كردار نیک و آبادانی جهان سهيم گرديده،‌ (فرشكرد) ‌يا تازه كننده جهان ميباشند.

 

کُشتی بهنگام سدره پوشی

 

کُشتی
کمر
بندی است که هر فرد زرتشتی باید بعد از سدره پوش شدن، آن را بر روی سدره ببندد و هنگام نیایش اهورامزدا (پروردگار بی همتا) آن را نو کند (نو کردن در اینجا به معنی باز کردن کُشتی در هنگام نماز خواندن و بستن دوباره آن است). کُشتی که به اوستایی به آن اَئیویا اَنگهَن گویند از 72 نخ پشمی سفید رنگ تهیه می شود که نمادی است از 72 هات یسنا ، یکی از بخشهای اوستا. کُشتی را سه بار به دور کمر می بندند به نشانه اندیشه ، گفتار و کردار نیک و چهار گره می خورد، دو گره در جلو و دو گره در پشت، به نيات احترام و پاک نگه داشتن چهار آخشيج (‌باد، آب،‌ خاک و آتش).

 

هفتاد و دو نخ کُشتی

به 6 دسته 12 تایی تقسیم می شود به نشانه 6 چهره گاهانبار و 12 ماه سال.

 

اوستا

اوستا را باید مجموعه ادبیات دینی ایران باستان نامید که شامل 5 کتاب است:

1- یشت ها

2- یسنا

3- ویسپرد

4- خرُده اوستا

5- وندیداد

 

التبه گات ها که کتاب آسمانی زرتشتیان است خود در یسنا قرار دارد.

 

موبد مهربان آفرین بهمراه مادران و پدران بزرگ اوستا خوان

 

گیاه هوم

در هنگام اجرای مراسم سدره پوشی توسط موبد به فرد سدره پوش شونده ، آب هوم خورانده می شود. هوم از گیاهان پرُ ارج در ایران باستان بوده و امروز به اثبات رسیده است که دارای خواص دارویی ویژه ای میباشد. ساقه خشک شده گیاه هوم را همراه با زمزمه اوستا می کوبند و آب هوم به دست میآید که برای ایجاد اعتماد به نفس فرد در هنگام مراسم سدره پوشی به وی خورانده میشود. بر سر سفره سدره پوشی لرُک (مجموعه ای از خشکبار) گلدان گل و سرو، آتشدان، شمع یا چراغ روشن و هم چنین ظرف کوچکی از آویشن و برنج قرار داده می شود که به نشانه سلامتی و خوشبویی، شادمانی و تداوم زندگی میباشد. همچنین کیک، شیرینی، نقل سفید ، میوه و گلاب و آیینه نیز بر سر سفره سفید گذاشته میشوند. که در پایان مراسم سدره پوشی با آن از حاضرین پذیرایی می شود.

 

چنانچه میخواهید به دین بهی سِدره پوش شوید و سپاهیان اهورا مزدا را در برابر سپاهیان اهریمن یاری نمایید ، به آدرس زیر مراجعه کنید و نام ، نام خانوادگی و آدرس ایمیل خود را بدهید تا انجمن بهدینان با شما در هر جای دنیا که باشید تماس بگیرند و شما را سدره پوش نمایند.

اهورامزدا نگهدارتان باد.

 

in the happiness of Ahoora Mazda
dear member of Mazd Yasna group, 
   in this group you have the chance to convert to the Good Religion that is known as Zoroastrianism.
if you would like to convert now, go to this link

 

شاد زیوید در پناه مزدا اهورا

 

چگونه میتوان زرتشتی شد! اینجا کلیک کنید آموزشهای زرتشتی اینجا کلیک کنید.

 

.................. ................. ............... ............... ............

 

با تشکر از: "انجمن یانش وران مانتره" و برساد. کام و همازور/ سایت خانه و خاطره/ آتوسا شهریاری/ بهمن ماه 1389 خیامی/ برابر با وهومن ماه 1379 تاریخ یزدگردی/ و وهومن ماه 3747 دینی زرتشتی/برابر با فوریه 2010 میلادی/