با سلام.

به سایت خانه و خاطره خوش آمدید.

 

شهر بخارا در ازُبکستان

 

uzbekistantour8 مدرسه دیوان بقی در بخارا / ازبکستان

 

کتاب "تاریخ بخارا"

تالیف ابوبکر نرشخی به سال 322 خورشیدی، به زبان عربی

 

ترجمه فارسی با تلخیص: ابو نصر قباوی، به سال 507 خورشیدی

باز تلخیص: محمد بن زفر ابن عمر، به سال 557 خورشیدی

 

ویرایش و آرایش: امیر حسین خنجی، به سال 1384 خورشیدی

نشر الکترونیکی:  وبگاه "ایران تاریخ" www.irantarikh.com

 

تاریخ بخارا

با ترجمه امیر حسین خنجی از سه قسمت یا بخش تقسیم شده که با توجّه در فهرست مطالب میتوان به یکی از بخشها مراجعه کرد.

-          تاریخ بخارا بخش اول

-          تاریخ بخارا بخش دوم

-          تاریخ بخارا بخش سوم

 

لازم بیادآوریست این نوشتار بصورت پ د اف میباشد و در صورت ظاهر شدن پنجره روی اُوکی کلیک کنید.

 

فهرست مطالب

-          بعد از مقدمه و فصل / تاریخ بخارا بخش اول

-          در ذکر پیدایش بخارا/ تاریخ بخارا بخش اول

-          در ذکر اسامی بخار/ تاریخ بخارا بخش اول

-          ذکر روستاهای بخارا/ تاریخ بخارا بخش اول

-          ذکر رودهای بخارا و نواحی آن/ تاریخ بخارا بخش اول

-          ذکر جایهای بخارا/ تاریخ بخارا بخش اول

-          ذکر بیتُ الطراز / تاریخ بخارا بخش اول

-          ذکر بازار ماخ / تاریخ بخارا بخش اول

-          ذکر کهن دژ بخارا/ تاریخ بخارا بخش اول

-          ذکر منزلهای پادشاهان که در بخارا بوده است/ تاریخ بخارا بخش اول

-          ذکر جوی مولیان/ تاریخ بخارا بخش اول

-          ذکر شمس آباد/ تاریخ بخارا بخش اول

-          ذکر کوشکهای بخارا/ تاریخ بخارا بخش اول

-          ذکر دیوار بخارا که مردمان آن را دیوار کنپرک گویند/ تاریخ بخارا بخش اول

-          ذکر ربض بخارا/ تاریخ بخارا بخش اول

-          ذکر درم سیم زدن به بخارا/ تاریخ بخارا بخش اول

-          ذکر خراج بخارا و نواحی آن/ تاریخ بخارا بخش اول

-          ذکر خاتون که به بخارا پادشاه بود و فرزندان او که پادشاه بودند بعد از وی/ تاریخ بخارا بخش اول

-          ذکر فتح بخارا بر دست لشگر اسلام / تاریخ بخارا بخش دوم

-          ذکر لشگر کشیدن عبیدالله زیاد به بخارا / تاریخ بخارا بخش دوم

-          ذکر صلح کردن سعید ابن عثمان با خاتون / تاریخ بخارا بخش دوم

-          ذکر لشگر کشیدن سلم ابن زیاد به بخارا و صلح کردن او با خاتون / تاریخ بخارا بخش دوم

-          ذکر فتح بخارا بر دست قتیبه ابن مسلم / تاریخ بخارا بخش دوم

-          ذکر ظاهر شدن اسلام در بخارا / تاریخ بخارا بخش دوم

-          ذکر بنای مسجد جامع بخارا / تاریخ بخارا بخش دوم

-          ذکر نمازگاه عید  / تاریخ بخارا بخش دوم

-          ذکر قسمت کردن شهر بخارا در میان عرب و عجم / تاریخ بخارا بخش دوم

-          ذکر کشتن طغشاده مسلمانان بخارا را / تاریخ بخارا بخش دوم

-          ذکر نصر سیار، و کشته شدن طغشاده / تاریخ بخارا بخش دوم

-          ذکر خروج شُریک ابن شیخ المُهری بر ابومسلم / تاریخ بخارا بخش دوم

-          ذکر خروج مُقنّع و اتباع او از سپیدجامگان / تاریخ بخارا بخش دوم

-          حکایت دیدار بندگان مُقنّع خدای خویش را / تاریخ بخارا بخش دوم

-          سبب هلاک شدن مُقنّع / تاریخ بخارا بخش دوم

-          ذکر ولایت آل سامان / تاریخ بخارا بخش سوم

-          ذکر ولایت امیر اسماعیل ابن احمد سامانی  / تاریخ بخارا بخش سوم

-          ذکر امیر احمد ابن اسماعیل سامانی / تاریخ بخارا بخش سوم

-          ذکر امیر نصر ابن احمد ابن اسماعیل سامانی  / تاریخ بخارا بخش سوم

-          ذکر امیر نوح ابن نصر ابن احمد ابن اسماعیل سامانی  / تاریخ بخارا بخش سوم

-          ذکر امیر رشید ابوالفوارس عبدالملک ابن نوح ابن نصر  / تاریخ بخارا بخش سوم

-          ذکر ابو منصور ابن نصر ابن احمد / تاریخ بخارا بخش سوم

-          ذکر امیر نوح ابن منصور ابن نصر ابن احمد  / تاریخ بخارا بخش سوم

-         ذکر جماعتی که در بخارا قاضی بودند / تاریخ بخارا بخش سوم

 

      بخارا و سمرقند در کشور اُزبکستان (خوارزم سابق)

 

......   .........    ............      ...............       ..................       ......................

 

 

با تشکر از آقای امیر حسین خنجی/ سایت خانه و خاطره/ سروش آذرت/ اردیبهشت 1390 خورشیدی/ 2011 میلادی/