با سلام.

به سایت خانه و خاطره خوش آمدید.

 

 من کی یم ؟!

 من کی یم؟!  آآآ تصویر از حمید هرسی؛

من یه ایرانی ، افغانی ، ترُک ، آمریکاییم ،              یه روسم ، عربم ، چینیم ، افریقاییم ،

من یه یهودی ، زرتشتی ، مسیحی ،                      هندو مسلمونم و بی مذهب و بوداییم ،

یه ایرانیم که صفا و سادگی رسممه ،                     یه افغانیم که تاریخم پر از ستمه ،

یه کرُدم که رفیقم کوه و تفنگه ،                            یه فلسطینم که ۴۰-۵۰ سال تو جنگه ،

یه افریقایی سیاه مثل عمق جنگل ،                       اونیکه رفتار میشه باهاش مثل انگل،

یه آلمانیم که از نازیها سیلی خورده ،                    یه حزب که واسه جنایتش آبرومو بُرده ،

یه امریکائی که دست تو دست عراقیها ،                گریه کرد تو این جنگ و مرگ و غوغا ،

یه اشک قشنگ از چشم یه تبتی ،                         که میسوزه تو حسرت آزادی مملکتی ،

یه ایرانیم که پرچممو گم کردم ،                           وسط این همه اسم و رسم سر در گمم ،

به هر شکل و لباس و زبون تو هر مملکتیم ،           به نام عشق و آزادی و انسان و حیثیتم ،
به اینکه همه مثل همیم و فقط این یه اصله ،           به نام انسانیت که زیباترین رسمه ،

به نام انسانیت که زیباترین رسمه ...                     من یه درد مشترکم ، فریاد کن .... منو

 

(از شاعری گمنام)

                        

..............  .................   ...............   ...............    ............

 

با تشکر از حمید هرسی/ سایت خانه و خاطره/ سروش آذرت / فروردین ماه 1392 خورشیدی/ مارچ 2013 میلادی